Antalya Finike Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Finike Devlet Hastanesi